Apoio Psicolóxico e Social en situacións de Crises

Apoio Psicolóxico e Social en situacións de Crises

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

70 horas

CATEGORÍA

Servizos Socioculturais e á Comunidade

OBXECTIVOS

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crises. horas

CÓDIGO SEPE

SSCG007PO

PROVEEDOR

GDoce

Apoio Psicolóxico e Social en situacións de Crises
Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crises.
UNIDADE DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DA PSICOLOXÍA XERAL

Concepto de personalidade.

Desenvolvemento da personalidade.

Teorías.

Etapas evolutivas do ser humano.

Características fundamentais.

As necesidades humanas.

Mecanismos de defensa da personalidade.

Experiencias máis comúns asociadas ao proceso de enfermar (ansiedade, desarraigamento, desvalorización, entre outras).

Principais mecanismos de adaptación psicolóxicos ante a vivencia de enfermidade.

UNIDADE DIDÁCTICA 2. COMUNICACIÓN


Elementos que interveñen na comunicación. Emisor. Receptor. Mensaxe. Canles comunicativas:
auditivo, visual, táctil, olfactivo.

Tipos de comunicación. Linguaxe verbal. Linguaxe non verbal.

Dificultades da comunicación.

Mensaxes que dificultan a comunicación.

Habilidades básicas que melloran a comunicación interpersoal. A arte de escoitar.

UNIDADE DIDÁCTICA 3. HABILIDADES SOCIAIS

Escucha activa. Negociación. Asertividad. Principais respostas asertivas.

Técnicas de comunicación e relación grupal.

Psicoloxía do traballo en equipo.

Dinámica grupal.

O Roll do profesional sanitario.

O Roll do paciente.

Comunicación do profesional sanitario con paciente.

A relación de axuda.

UNIDADE DIDÁCTICA 4. PRIMEIROS AUXILIOS PSICOLÓXICOS EN CATÁSTROFES

Comportamento da poboación ante unha catástrofe.

Reacción conmoción – inhibición – estupor.

Reacción de pánico.

Éxodos

Reaccións psicopatolóxicas dos afectados por unha catástrofe.

Reacción emocional desajustada.

Reacción neuropatológica duradeira.

Reacción psíquica grave.


Reaccións psicolóxicas e do comportamento, segundo o período da catástrofe:
Período precrítico. Período de crise. Período de reacción. Período postcrítico.

Apoio psicolóxico en catástrofes.

Principios da atención psicolóxica.

Factores estresores.

Control de situacións de crises.

Medidas de contención.

Situacións de duelo.

Situacións de tensión.

Situacións de agresividade.

Situacións de ansiedade e angustia.

Funcións do equipo psicosocial.

UNIDADE DIDÁCTICA 5. As REACCIÓNS PSICOLÓXICAS DOS INTERVINIENTES

Apoio psicolóxico.

Obxectivos do apoio psicolóxico.

Principais factores estresores.

Tensión.

Síndrome do queimado.

Traumatización vigaira.

Técnicas de axuda psicolóxica para os intervinientes.

Técnica de axuda mutua. (buddy-system).

Técnicas de ventilación emocional e afrontamiento de situacións críticas. (defusing ou debriefing).

Técnicas de control de tensión.