Controller financeiro

Controller financeiro

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

150 horas

CATEGORÍA

Administración de empresas

OBXECTIVOS

Planificar, controlar e xestionar a actividade financeira de particulares e empresas. horas

CÓDIGO SEPE

ADGN027PO

PROVEEDOR

GDoce

Controller financeiro
Planificar, controlar e xestionar a actividade financeira de particulares e empresas.
1. Xestión financeira

1.1. Introdución e conceptos financeiros básicos

1.2. Autofinanciación ou financiamento interno

1.3. Financiamento externo

1.4. O orzamento de tesourería

1.5. Xestión de cobranzas e pagos

1.6. Xestión de excedentes de tesourería

1.7. Análise de proxectos de investimento.

2. Contabilidade financeira

2.1. A cultura contable

2.2. Que é o patrimonio?

2.3. Metodoloxía contable

2.4. O plan xeral de contabilidade


2.5. Grupo 6:
compras e gastos

2.6. Incremento do patrimonio

2.7. As existencias

2.8. O imposto sobre o valor engadido (IVE/IVE)


2.9. Cobranza:
dereitos


2.10. O imposto sobre beneficios:
empresas

2.11. Constitución de sociedades mercantís

2.12. Contabilidade na distribución de beneficios


2.13. Fuentes de financiamento:
concepto e tipos

2.14. Implicacións das ampliacións de capital

2.15. Préstamos e pólizas de crédito


2.16. Leasing:
concepto e contabilidade

2.17. Contabilidade do inmobilizado

2.18. Tipos de subvencións, doazóns e legados


2.19. Activos non correntes mantidos para a venda:
definición, contabilización e axustes

2.20. Os investimentos financeiros

2.21. Créditos

2.22. A moeda estranxeira, fianzas, depósitos, periodificación contable e outras operacións

2.23. Contas anuais en pemes

2.24. Gastos e ingresos imputados ao patrimonio neto

2.25. Contas anuais normais.

3. Prevención do branqueo de capitais

3.1. Aspectos básicos do branqueo de capitais

3.2. Tipos, técnicas e etapas do branqueo de capitais

3.3. Medidas preventivas (I). Medidas preventivas do branqueo de capitais

3.4. Medidas preventivas (II). Control do branqueo de capitais

3.5. Medidas preventivas (III). Comercio de bens e movemento transfronteirizo de diñeiro


3.6. Medidas preventivas (IV):
infraccións e sancións

3.7. A organización institucional e a amnistía fiscal de 2012.