Loxística en bar: aprovisionamento e almacenaxe de alimentos e bebidas

Loxística en bar: aprovisionamento e almacenaxe de alimentos e bebidas

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

35 horas

CATEGORÍA

Hostalaría e cociña

OBXECTIVOS

Analizar os diferentes procesos que interveñen na xestión loxística, economato e adega dun restaurante-bar, evitando os riscos que poidan derivarse da manipulación de mercadorías. horas

CÓDIGO SEPE

HOTR050PO

PROVEEDOR

GDoce

Loxística en bar: aprovisionamento e almacenaxe de alimentos e bebidas
Analizar os diferentes procesos que interveñen na xestión loxística, economato e adega dun restaurante-bar, evitando os riscos que poidan derivarse da manipulación de mercadorías.

1. INTRODUCIÓN Á XESTIÓN LOXÍSTICA:
ASPECTOS XERAIS.
1.1. A loxística dentro da empresa.
1.2. Análise de custos loxísticos.
1.3. Indicadores da xestión loxística.
2. A XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DOS ALMACÉNS.
2.1. Principios organizativos de almacén.
2.2. O almacén como parte integrante da nosa tipoloxía de produtos.
2.3. Sistemas de almacenaxe:

introdución, topoloxías.
2.4. O lay out dos almacéns,
2.5. Sistemas de xestión de almacén informatizado:

( sga)
3. A ORGANIZACIÓN DO STOCK.
3.1. Introdución na xestión de inventarios.
3.2. Clasificación de stocks.
3.3. Rotación de stocks.
3.4. Elementos integrantes da composición de stock.
3.5. Clases de stocks.
3.6. Optimización dos custos de stock.
3.7. Método analítico de valoración a, b, c.
3.8. O cálculo da norma.
3.9. Fluxos internos.
3.10. Métodos de valoración de saídas de existencias:

fifo, lifo, pmp.
(Este epígrafe só se cumprimentará se existen requisitos legais para o exercicio da profesión)
9. Requisitos oficiais dos centros:


(Este epígrafe só se cumprimentará se para a impartición da formación existe algún requisito de homologación /
autorización do centro por parte doutra administración competente.
2. Requisitos técnicos do contido virtual de aprendizaxe
Para garantir a calidade do proceso de aprendizaxe do alumnado, o contido virtual de aprendizaxe das
especialidades formativas non dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade manterá unha
estrutura e funcionalidade homoxénea, cumprindo os seguintes requisitos:


– Como mínimo, ser os establecidos no correspondente programa formativo que conste no ficheiro
de especialidades formativas previsto no artigo 20.3 do Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo e estea
asociado á especialidade formativa para a que se solicita inscrición.
– Estar referidos tanto aos coñecementos como ás destrezas prácticas e habilidades recollidas nos
obxectivos de aprendizaxe dos citados programas formativos, de maneira que no seu conxunto permitan
conseguir os resultados de aprendizaxe previstos.
– Organizarse a través de índices, mapas, táboas de contido, esquemas, epígrafes ou titulares de fácil
discriminación e secuenciase pedagógicamente de tal maneira que permiten a súa comprensión e retención.
– Non ser meramente informativos, promovendo a súa aplicación práctica a través de actividades de aprendizaxe
( autoevaluables ou valoradas polo titor

  • formador) relevantes para a práctica profesional, que

sirvan para verificar o progreso da aprendizaxe do alumnado, facer un seguimento das súas dificultades de aprendizaxe
e prestarlle o apoio adecuado.
– Non ser exclusivamente textuais, incluíndo variados recursos (necesarios e relevantes), tanto estáticos
como interactivos (imaxes, gráficos, audio, vídeo, animacións, ligazóns, simulacións, artigos, foro,
chat, etc.). de forma periódica.
– Poder ser ampliados ou complementados mediante diferentes recursos adicionais aos que o alumnado
poida acceder e consultar a vontade.
– Dar lugar a resumos ou sínteses e a glosarios que identifiquen e definan os termos ou vocábulos
básicos, relevantes ou claves para a comprensión das aprendizaxes.
– Avaliar a súa adquisición durante ou á finalización da acción formativa a través de actividades de avaliación
(exercicios, preguntas, traballos, problemas, casos, probas, etc.), que permitan medir o
rendemento ou desempeño do alumnado.
4. REALIZACIÓN DE OPERACIÓNS SINXELAS DE ECONOMATO E ADEGA NO
RESTAURANTE-BAR.
4.1. Solicitude e recepción de xéneros culinarios e bebidas:
métodos sinxelos, documentación e
aplicacións.
4.1.1. Persoal que intervén na elaboración de pedidos
4.1.2. Factores a ter en conta.
4.1.3. Traballo cos distribuidores.
4.2. Almacenamento:

métodos sinxelos e aplicacións
4.2.1. Recepción de mercadorías.
4.2.2. Almacenaxe e control de evolución dos xéneros.
4.2.3. Condicións de conservación dos produtos.
4.3. Controis de almacén.
4.3.1. Circuito documental.
4.3.2. Software.
4.3.3. Control de inventarios.
5. UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CULINARIAS E XÉNEROS DE USO COMÚN NO
BAR.
5.1. Clasificación:

variedades máis importantes, caracterización calidades e aplicacións básicas.
5.1.1. Destilados.
5.1.2. Bebidas non alcohólicas.
5.1.3. O viño.
5.1.4. Xeados e semifríos.
5.1.5. Salsas.
5.2. Clasificación comercial:
formas de comercialización e tratamentos habituais que lle son
inherentes; necesidades básicas de rexeneración e conservación.
6. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE APROVISIONAMENTO INTERNO NO
RESTAURANTE-BAR.
6.1. Formalización e traslado de solicitudes sinxelas.
6.2. Execución de operacións no tempo e forma requiridos.
6.2.1. Compras.
6.2.2. Pedidos.
6.2.3. Postservicio.
6.2.4. Estudo de tempos, percorridos e procesos.
6.2.5. Control de calidade.
7. A PREVENCIÓN DE RISCOS NA XESTIÓN LOXÍSTICA E DE ALMACÉNS DE HOSTALERÍA.

7.1. O sector hostaleiro.
7.2. Factores de risco.
7.3. Riscos e medidas preventivas no sector.
7.4. Identificación e prevención de riscos nos postos de loxística de bar.
7.5. Control das medidas implantadas