Multirriesgos

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

30 horas

CATEGORÍA

Seguros

OBXECTIVOS

Adquirir coñecementos sobre os seguros multirriesgo do fogar, comercio e industrial, a súa comercialización, así como identificar situacións aconsellables para a súa contratación, coberturas e exclusións. horas

CÓDIGO SEPE

ADGN085PO

PROVEEDOR

GDoce

Multirriesgos
Adquirir coñecementos sobre os seguros multirriesgo do fogar, comercio e industrial, a súa comercialización, así como identificar situacións aconsellables para a súa contratación, coberturas e exclusións.
COMERCIO

1. Multirriesgo de comercio.

2. Necesidade á que responde.

3. Volume de primas, primas medias, sinistralidade e custo medio do sinistro no seguro de comercio.

4. Os bens asegurados.

5. Garantías básicas.

5.1 Danos materiais I e II.

5.2 Gastos asegurados.

5.3 Outros riscos asegurados I e II.

6. Garantías opcionais.

6.1 Danos Materiais.

6.2 Outros Riscos Asegurados.

7. Exclusións.


8. Outros:
Os riscos extraordinarios.

FOGAR

1. Multirriesgo de fogar.

2. Volume de primas, primass medias, sinistralidade e custo medio do sinistro no seguro de fogar.

3. Obxecto do seguro multirriesgo de fogar. Coberturas. Danos materiais. Responsabilidade Civil.

Asistencia. Outras prestacións.

4. Documentación contractual.

5. Subscrición. Clases.

6. A suma asegurada. A suma asegurada para danos materiais. A suma asegurada en responsabilidade

civil. A suma asegurada en asistencia, en accidentes persoais e en decesos.

7. Os Riscos extraordinarios. Riscos cubertos. Riscos excluídos. Prazo de carencia.

8. Outros (Seguro de Fogar e Seguro de Comunidades).

INDUSTRIAL

1. Multirriesgo industrial.

2. Características.

3. Volume de primas, primas medias, sinistralidade e custo medio do sinistro no seguro multirriesgo

industrial.

4. Os bens asegurados.

5. Garantías básicas.

6. Garantías opcionais.

7. Exclusións.