Xestión integral de residuos

Xestión integral de residuos

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

200 horas

CATEGORÍA

Xestión de residuos

OBXECTIVOS

Xestionar as diferentes tipoloxías de residuos, en base á situación actual dos residuos no ámbito nacional e europeo, así como adquirir unha visión integral en cuestións relacionadas co tratamento de residuos e das obrigacións que teñen os axentes implicados na xestión de residuos para lograr a conservación e prevención da natureza. horas

CÓDIGO SEPE

SEAG028PO

PROVEEDOR

GDoce

Xestión integral de residuos
Xestionar as diferentes tipoloxías de residuos, en base á situación actual dos residuos no ámbito nacional e europeo, así como adquirir unha visión integral en cuestións relacionadas co tratamento de residuos e das obrigacións que teñen os axentes implicados na xestión de residuos para lograr a conservación e prevención da natureza.
1. Residuos sólidos urbanos.

1.1. Características xerais dos residuos urbanos ou municipais.

1.1.1. Clasificación e composición dos residuos urbanos ou municipais.

1.1.2. Variacións na composición en función da procedencia.

1.1.3. Impacto dos residuos.

1.2. Sistemas de pre-recollida e recollida de residuos

1.2.1. Conceptos de pre-recollida, recollida selectiva e recollida de achega.

1.2.2. Diferentes tipos de contedores usados na pre-recollida e recollida de RSU.

1.2.3. Mantemento e hixiene dos contedores.

1.2.4. Sistemas pneumáticos e soterrados de recollida.

1.2.5. Establecemento de necesidades de contedores dunha zona.

1.2.6. Vehículos utilizados na recollida de residuos urbanos ou municipais e manexo.

1.2.7. Condicións de traballo e características xerais dos vehículos de recollida.

1.2.8. Deseño de roteiros de recollida.

1.2.9. Riscos laborais e normas de seguridade.

1.3. Cálculo do cociente de contedores en función das circunstancias de cada punto e compaixón de residuos.

2. Residuos tóxicos e perigosos.


2.1. Introdución:
concepto de residuos, residuos tóxicos e perigosos, tipos de residuos perigosos.


2.2. Problemática actual dos tóxicos e perigosos:
Estratexia europea, situación en España.


2.3. Marco normativo dos residuos tóxicos e perigosos:
ámbito estatal, ámbito autonómico e ámbito local.

2.4. Competencias na xestión de residuos.

2.5. Codificación de residuos (Sistemática para a asignación do código LER -lista europea de Residuos)


2.6. Xestión de residuos tóxicos e perigosos:

medidas para unha correcta xestión de residuos: prevención,reutilización, reciclaxe, valorización enerxética e eliminación.

2.7. Axentes implicados na xestión de residuos.

2.7.1. Produtor de residuos.

2.7.2. Posuidor de residuos.

2.7.3. Transportista de residuos.

2.7.4. Xestor de residuos perigosos.

2.8. Obrigacións e responsabilidades do produtor de residuos tóxicos e perigosos.

2.8.1. Réxime de autorización de actividades produtoras de residuos.

2.8.2. Autorización para a importación de residuos.

2.8.3. Envasado, etiquetaxe, almacenamento, rexistro e contido do rexistro.

2.8.4. Declaración anual.


2.9. Pequenos produtores de residuos:
procedementos e requisitos.


2.10. Xestión específica de residuos:

2.10.1. Vehículos fóra de uso.

2.10.2. Pneumáticos fóra de uso.

2.10.3. Lodos de depuradora.

2.10.4. Residuos de construción e depuración.

2.10.5. Pilas, baterías e acumuladores.

2.10.6. Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

2.10.7. Residuos de actividades Extractivas.

2.10.8. Residuos de plásticos de uso agrario