Hixiene en Comedores Escolares

Hixiene en Comedores Escolares

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

30 horas

CATEGORÍA

Industria alimentaria

OBXECTIVOS

Garantir que as operacións de limpeza e desinfección de comedores escolares, maquinaria, equipos e útiles empregados nos mesmos en función do risco sanitario. horas

CÓDIGO SEPE

INAD067PO

PROVEEDOR

GDoce

Hixiene en Comedores Escolares
Garantir que as operacións de limpeza e desinfección de comedores escolares, maquinaria, equipos e útiles empregados nos mesmos en función do risco sanitario.
UNIDADE DIDÁCTICA 1. HIXIENE EN COMEDORES ESCOLARES


Programa de limpeza e desinfección:

Descrición e delimitación das zonas do comedor escolar, segundo o grao de sucidade e risco.

Clasificación e delimitación da maquinaria e útiles segundo grao de sucidade.

Descrición dos aparellos ou materiais utilizados para a execución das tarefas de limpeza e desinfección.

Os tipos, fichas técnicas e doses dos produtos empregados.

Descrición en detalle dos métodos de limpeza e desinfección por zonas.

Procedemento de verificación mediante análise microbiológico dos puntos críticos de superficie.

UNIDADE DIDÁCTICA 2. CONTROL DE PRAGAS


Prevención:
Que medidas de prevención e de control débense adoptar e onde aplicar as medidas de prevención e de control e o seu rexistro.

Métodos Pasivos, dirixidos a impedir a súa penetración, colonización e desenvolvemento nos locais e almacéns.

Métodos Activos, encamiñados a conseguir a súa destrución desde o momento da súa detección ou do coñecemento da súa existencia.

UNIDADE DIDÁCTICA 3. MANTEMENTO E LIMPEZA DIARIA DE EQUIPAMENTO

Maquinaria,

Útiles e instalacións.

UNIDADE DIDÁCTICA 4. LIMPEZA E ELIMINACIÓN DE REFUGALLOS E RESIDUOS

Evitar as contaminacións cruzadas cos alimentos e as contaminacións ambientais que se poidan orixinar polo manexo dos residuos e auga residuais.

UNIDADE DIDÁCTICA 5. TRAZABILIDAD.

UNIDADE DIDÁCTICA 6. SUSTENTABILIDADE NA XESTIÓN DE REFUGALLOS E RESIDUOS.

Coñecer as normativas de aplicación nos residuos que se xeran nun comedor.

Adaptar a xestión ás circunstancias de cada localidade e centro.

UNIDADE DIDÁCTICA 7. HIXIENE INFANTIL

Desenvolver e reforzar a adquisición de hábitos e actitudes no alumnado complementario do labor do centro docente.

Aseo xeral.

Lavado de mans

Cepillado de dentes

Manipulación no consumo de alimentos