Notificación e rexistro electrónico

Notificación e rexistro electrónico

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

50 horas

CATEGORÍA

Administración de empresas

OBXECTIVOS

Adaptarse a novas tecnoloxías nos servizos que as administracións prestan a través da Administración Electrónica, coñecendo os requisitos para operar ante a administración por medios electrónicos e especialmente o marco xurídico das notificacións. horas

CÓDIGO SEPE

ADGG109PO

PROVEEDOR

GDoce

Notificación e rexistro electrónico
Adaptarse a novas tecnoloxías nos servizos que as administracións prestan a través da Administración Electrónica, coñecendo os requisitos para operar ante a administración por medios electrónicos e especialmente o marco xurídico das notificacións.
UNIDADE DIDÁCTICA 1. MARCO PROBATORIO DAS NOTIFICACIÓNS

A comunicación fehaciente como inicio do cómputo de prazos

Efecto xurídico do coñecemento do contido das comunicacións

Presunción da comunicación. Taboleiros de anuncios e boletíns oficiais

Marco xurídico da notificación

Notificación no sector público e no sector privado

Medios de proba electrónicos

Informes periciais en relación coas notificacións electrónicas

UNIDADE DIDÁCTICA 2. NOTIFICACIÓNS MÓBILES

Tecnoloxía Móbil e sociedade

Tecnoloxía Móbil e Administración Pública

Funcionamento dun sistema de mensaxería móbil

Mensaxería móbil fehaciente

O Ecosistema móbil

Obstáculos para a implantación

Outro tipo de notificacións a colectivos non dixitais ou discapacitados

UNIDADE DIDÁCTICA 3. NOTIFICACIÓNS ELECTRÓNICAS OBRIGATORIAS NA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SEGURIDADE SOCIAL E DIRECCIÓN XERAL DE TRÁFICO

Antecedentes e especial referencia ao réxime de obrigatoriedade establecido pola AEAT

Obrigados a recibir notificacións por vía electrónica

Dirección electrónica habilitada e análise da problemática derivada do procedemento de asignación

Análise das consecuencias xurídico-fiscais que se poden derivar do recurso interposto pola Asociación Española de Asesores Fiscais contra o RD 1363/2010

As notificacións electrónicas obrigatorias da Dirección Xeral de Tráfico e a Seguridade Social

UNIDADE DIDÁCTICA 4. SERVIZO DE NOTIFICACIÓNS ELECTRÓNICAS E SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

Antecedentes normativos e requisitos de carácter técnico

Persoas habilitadas e formas de acceso ao contido das notificacións obrigatorias

Estados nos que poden atoparse as notificacións

Certificacións das Notificacións practicadas

Notificacións por comparecencia electrónica en taboleiros edictales e a través de sede electrónica

Apoderamiento electrónico para a recepción de notificacións electrónicas de carácter tributario