Novidades na seguridade dos datos persoais

Novidades na seguridade dos datos persoais

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

15 horas

CATEGORÍA

Administración de empresas

OBXECTIVOS

Coñecer o novo marco europeo en materia de protección de datos, analizando o RGPD, o seu ámbito de aplicación material e territorial, as condicións xerais de consentimento no tratamento de datos, as obrigacións do responsable do tratamento de datos e o procedemento para a elaboración e aprobación dun código de conduta. horas

CÓDIGO SEPE

ADGD345PO

PROVEEDOR

GDoce

Novidades na seguridade dos datos persoais
Coñecer o novo marco europeo en materia de protección de datos, analizando o RGPD, o seu ámbito de aplicación material e territorial, as condicións xerais de consentimento no tratamento de datos, as obrigacións do responsable do tratamento de datos e o procedemento para a elaboración e aprobación dun código de conduta.
1. A reforma:
introdución, antecedentes e entrada en vigor

1.1 A reforma no ámbito de protección de datos da Unión Europea.
1.1.1 Antecedentes.
1.1.2 Aplicación das normas e textos oficiais.
1.2 Principais novidades do Regulamento.
1.2.1 Dereitos dos interesados.
1.2.2 Cumprimento.
1.2.3 Seguimento e indemnización.
1.2.4 Transferencias a terceiros países.
1.2.3 Entrada en vigor e ámbito de aplicación.
1.2.4 Definicións comúns.
1.2.5 Principios relativos ao tratamento de datos persoais.
1.2.6. Licitude do tratamento de datos.
1.2.7. Preceptos introducidos polo RGPD.
1.2.8. Adaptación e harmonización do precepto e licitude do tratamento na Unión Europea.
1.2.9. Outros supostos.

2. Consentimento no tratamento de datos persoais, dereitos dos interesados e situacións específicas.

2.1. Introdución e obxectivos.
2.1.1. Condicións para o consentimento.
2.1.2. Cales son.
2.1.3. Condicións aplicables ao consentimento do neno/a.
2.2. Categorías especiais de datos persoais.
2.3. Tratamento de datos persoais relativos a condenas e infraccións penais ou medidas conexas de seguridade.
2.4. Dereitos dos interesados.
2.4.1. Transparencia da información e a comunicación e modalidades para o exercicio dos dereitos.
2.4.2. Os dereitos.
2.4.2.1 Dereito de información.
2.4.2.2 Dereito de acceso e de rectificación.
2.4.2.3. Dereito de suspensión (dereito ao esquecemento).
2.4.2.4. Dereito á limitación do tratamento.
2.4.2.5. Dereito á portabilidade dos datos.
2.5. Situacións específicas.
2.5.1. Tratamento de datos persoais e liberdade de expresión.
2.5.2. Tratamento e acceso do público a documentos oficiais.
2.5.3. Tratamento do número nacional de identificación e tratamento no ámbito laboral.
2.5.4. Tratamento con fins de arquivo en interese público, de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos.
2.5.5. Outras situacións.

3:
O responsable do tratamento. A privacidade desde o deseño. O encargado do tratamento.Introdución e obxectivos.

3.1. O responsable do tratamento.
3.1.1. Que é.
3.1.2. Obrigacións.
3.2 Corresponsables do tratamento.
3.2.1. Representantes de responsables ou encargados do tratamento.
3.3. Rexistro das actividades de tratamento.
3.4. Protección de datos desde o deseño.
3.5. Protección de datos por defecto.
3.6. A certificación como mecanismo de acreditación.
3.7. O encargado do tratamento.
3.7.1. Que é.
3.7.2. Regulación contractual da súa relación co responsable.
3.8. Subcontratación de servizos.
3.9 Tutela da actividade e rexistro das actividades de tratamento.

4. A violación da seguridade. A avaliación de impacto. O delegado de protección de datos. Introdución e obxectivos.

4.1. Comunicación de violacións de seguridade á autoridade e ao interesado.
4.3. A violación da seguridade.
4.4. Notificación á autoridade de control.
4.5. Notificación ao interesado.
4.6 A avaliación de impacto e a autorización previa.
4.7. A avaliación de impacto.
4.8. A consulta previa.
4.9. O delegado de protección de datos.
4.9.1. Designación.
4.9.2. Posición ante a protección de datos.
4.9.3. Funcións.

5. Os códigos de conduta. Os códigos de certificación. Transferencias de datos a terceiros países. Introdución e obxectivos.

5.1. Os códigos de conduta.
5.1.1. Aspectos fundamentais.
5.1.2. Procedemento de elaboración, modificación ou ampliación.
5.1.3. Supervisión dos códigos de conduta.
5.2. Os códigos de certificación.
5.2.1. Mecanismos de certificación, selos e marcas.
5.2.2. O organismo de certificación.
5.2.3. Requisitos para acreditar un organismo de certificación.
5.2.4. Outras obrigacións.
5.3. Transferencias de datos a terceiros países ou organizacións internacionais.
5.3.1. Tratamento transfronteirizo e transferencia internacional de datos.
5.3.2. Transferencia internacional de datos.
5.3.3. Decisión da comisión de adecuación ao RGPD.
5.3.4. Mediante o establecemento de garantías adecuadas.
5.3.5. Binding Corporate Rules ( BCR) ou normas corporativas vinculantes.
5.3.5. Comunicacións ou transferencias de datos non autorizadas polo dereito da Unión e excepcións, para situacións específicas.

6. Autoridades de control. Mecanismos de cooperación. Recursos, responsabilidade e sanciones. Introdución e obxectivos.

6.1. As autoridades de control.
6.1.1. Natureza e actividade.
6.1.2. Independencia.
6.1.3. Condicións xerais aplicables aos membros da autoridade de control.
6.1.4. Normas relativas ao establecemento da autoridade de control.
6.1.5. Competencias.
6.1.6. Funcións.
6.1.7. Poderes.
6.2. Mecanismos de cooperación.
6.2.1. Cooperación entre a autoridade de control principal e demais autoridades de control interesadas.
6.2.2. Asistencia mutua e operacións conxuntas.
6.2.3. Mecanismo de coherencia.
6.3. Recursos, responsabilidade e sancións.
6.3.1. Recursos.
6.3.2. Multas administrativas:
condicións e criterios.
6.3.3. Multas administrativas de carácter económico.
6.3.4. Sancións.