Prevención de Riscos Laborais no Sector Químico

Prevención de Riscos Laborais no Sector Químico

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

50 horas

CATEGORÍA

Sanidade

OBXECTIVOS

Ao finalizar esta formación o alumno será capaz de: distinguir cales son os riscos máis frecuentes no posto de traballo e a súa prevención, axudar a previr os accidentes mediante a aplicación das técnicas, medidas e equipos necesarios, coñecer os diferentes plans de actuación, técnicas preventivas e de primeiros auxilios; para poder polos en práctica e superar con éxito situacións de diferente perigo. horas

CÓDIGO SEPE

SEAD288PO

PROVEEDOR

GDoce

Prevención de Riscos Laborais no Sector Químico
Ao finalizar esta formación o alumno será capaz de: distinguir cales son os riscos máis frecuentes no posto de traballo e a súa prevención, axudar a previr os accidentes mediante a aplicación das técnicas, medidas e equipos necesarios, coñecer os diferentes plans de actuación, técnicas preventivas e de primeiros auxilios; para poder polos en práctica e superar con éxito situacións de diferente perigo.
1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo
1.1. O traballo e a saúde:

os riscos profesionais. Factores de risco
1.2. Danos derivados do traballo
1.2.1. A saúde na contorna laboral
1.2.2. Accidentes, enfermidades e outras patoloxías derivadas do traballo
1.2.3. Condicións de traballo
1.3. Marco normativo básico en materia de Prevención de Riscos Laborais.
1.3.1. Importancia da normativa da prevención
1.3.2. Lei de Prevención de Riscos Laborais
1.3.3. Desenvolvemento da acción preventiva
1.3.4. Delegados de prevención e Comité de seguridade e saúde
1.3.5. Desenvolvemento regulamentario

2. Riscos xerais e a súa prevención
2.1. Riscos ligados ás condicións de seguridade
2.1.1. Conceptos de seguridade laboral
2.1.2. Materialización do risco
2.1.3. Estatísticas de accidentalidade
2.1.4. Principais riscos relacionados coa seguridade
2.1.5. Medidas preventivas
2.2. Riscos ligados ao medio-ambiente de traballo
2.2.1. Hixiene industrial
2.2.2. Calidade do aire interior
2.2.3. O ruído
2.2.4. O ambiente térmico
2.3. A carga de traballo, fatígaa e a insatisfacción laboral
2.3.1. A carga de traballo
2.3.2. Fatígaa
2.3.3. Deseño ergonómico do posto de traballo
2.3.4. A insatisfacción laboral
2.4. Plans de emerxencia e evacuación
2.4.1. Plan de emerxencia
2.4.2. Plan de evacuación
2.5. O control da saúde dos traballadores

3. Elementos básicos de xestión da prevención de riscos
3.1. Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo
3.1.1. Introdución
3.1.2. Institucións e organismos internacionais
3.1.3. Organismos nacionais
3.2. Organización do traballo preventivo
3.2.1. Introdución
3.2.2. O sistema de xestión de PRL
3.3. Documentación

4. Primeiros auxilios
4.1. Concepto de primeiros auxilios
4.2. Activación do sistema de emerxencias:
Protexer, avisar, socorrer
4.3. Valoración primaria
4.3.1. Consciencia
4.3.2. Respiración
4.3.3. Circulación sanguínea
4.4. Hemorraxias
4.4.1. Introdución
4.4.2. Hemorraxias exteriorizadas
4.4.3. Hemorraxias externas
4.5. Fracturas

5. Prevención de riscos laborais no sector químico
5.1. Sustancias Químicas
5.2. Sustancias Químicas perigosas
5.3. Avaliación da Exposición a Axentes Químicos Perigosos
5.4. Medidas de Protección e Prevención
5.5. Operacións con Axentes Químicos
5.6. Exposición a axentes canceríxenos, mutagénicos e tóxicos
5.7. Pezas de Protección Sector Químico