Xestión de Residuos

Xestión de Residuos

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

75 horas

CATEGORÍA

Xestión de residuos

OBXECTIVOS

Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para xestionar adecuadamente os residuos urbanos, industriais, rurais e sanitarios, así como o marco legal e educación ambiental. horas

CÓDIGO SEPE

SEAG024PO

PROVEEDOR

GDoce

Xestión de Residuos
Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para xestionar adecuadamente os residuos urbanos, industriais, rurais e sanitarios, así como o marco legal e educación ambiental.
UNIDADE DIDÁCTICA 1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Introdución

Xestión dos Residuos Sólidos Urbanos

Vertedura dos RSU en depósito controlado

Incineración dos RSU con recuperación de enerxía

Outros procesos de valorización enerxética dos RSU


Valorización material dos RSU:
A COMPOSTAXE

UNIDADE DIDÁCTICA 2. RESIDUOS INDUSTRIAIS

Introdución

Xestión dos Residuos Industriais

Os envases e residuos de envases

Análises do ciclo de vida

Minimización dos Residuos Industriais

Valorización dos Residuos Industriais

Tratamento e disposición do rexeitamento dos RTP’s

UNIDADE DIDÁCTICA 3. RESIDUOS RURAIS

Residuos Rurais agrarios

Residuos Rurais gandeiros

UNIDADE DIDÁCTICA 4. RESIDUOS SANITARIOS

Concepto e clasificación dos Residuos Sanitarios

Xestión dos Residuos Sanitarios


Un caso particular:
Xestión de residuos no laboratorio

UNIDADE DIDÁCTICA 5. MARCO LEGAL DOS RESIDUOS

Política comunitaria en materia de residuos

Situación actual do marco normativo europeo de residuos

Normativa estatal en materia de residuos

A competencia administrativa en materia de residuos

Réxime xurídico da xestión de residuos

Regulamentos de desenvolvemento sobre determinadas actividades de xestión de residuos

Normativa sobre traslado transfronteirizo de residuos

Outras obrigacións suplementarias derivadas da Lei /, de de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC)

Algunhas peculiaridades relevantes da normativa sobre residuos aprobada por outras comunidades autónomas, así como novidades achegadas

UNIDADE DIDÁCTICA 6. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Introdución

Ferramentas de promoción e participación

Principais problemas ambientais xerados pola mala xestión dos residuos

Sociedade e residuos sólidos urbanos

Guía medioambiental para a redución de RSU nun municipio