Xestión do bar-cafetería

Xestión do bar-cafetería

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

60 horas

CATEGORÍA

Hostalaría e cociña

OBXECTIVOS

Realizar proxectos de viabilidade sinxelos dun bar-cafetería; utilizando as canles de información existentes para a constitución e posta en marcha de pequenas empresas; analizando sistemas de aprovisionamento de alimentos e bebidas; desenvolvendo os sistemas e procesos de xestión e control necesarios para o exercicio da actividade de bar-cafetería. horas

CÓDIGO SEPE

HOTR041PO

PROVEEDOR

GDoce

Xestión do bar-cafetería
Realizar proxectos de viabilidade sinxelos dun bar-cafetería; utilizando as canles de información existentes para a constitución e posta en marcha de pequenas empresas; analizando sistemas de aprovisionamento de alimentos e bebidas; desenvolvendo os sistemas e procesos de xestión e control necesarios para o exercicio da actividade de bar-cafetería.

1. O BAR-CAFETERÍA:
ESTABLECEMENTO, NEGOCIO E EMPRESA
1.1. O bar-cafetería como establecemento:

Tipos de establecementos.
1.2. Plan de márketing do bar-cafetería. Análise de mercado.
2. VIABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO BAR-CAFETERÍA.
2.1. Trámites e documentación relativa á constitución e posta en marcha.
2.2. Organigrama do bar

  • cafetería. Selección de persoal. Perfís profesionais.

2.3. Empresa, empresario e establecemento mercantil.
2.4. Tipo xurídico de empresario:
individual e social.
2.5. Distinción entre empresa, empresario e establecemento mercantil.
2.6. O empresario individual e o empresario social.
2.7 Profesionais e organismos estatais, autonómicos e locais que asesoran en materia de procesos e procedementos económico-administrativos relativos ao comezo e desenvolvemento da actividade empresarial.
2.8 .Valoración da importancia que ten a creación e bo funcionamento de pequenas empresas para o desenvolvemento da economía nacional e para a integración sociolaboral.
3. APROVISIONAMENTO E CONTROL DE CONSUMOS E CUSTOS DA ACTIVIDADE DE BAR CAFETERÍA.
3.1. Xestión do aprovisionamento no bar-cafetería:

Cálculo de necesidades de aprovisionamento de alimentos, bebidas e demais xéneros para o bar-cafetería.
3.2. O ciclo de compra. O inventario permanente e a súa valoración:

métodos de valoración de existencias.
Negociación con provedores.
3.3. Recepción e almacenamento de xéneros:

Inspección, control, distribución e almacenamento de materias primas.
3.4. Xestión e control de inventarios. Rexistros documentais. Fichas técnicas.
4. CONTROL DE CONSUMOS E CUSTOS DO SERVIZO DO BAR

  • CAFETERÍA.

4.1. Control de consumos e custos:
Definición e clases de custos. Cálculo do custo de materias primas.
4.2. Rexistro documental. Control de consumos.
(Este epígrafe só se cumprimentará se existen requisitos legais para o exercicio da profesión)
9. Requisitos oficiais dos centros:


(Este epígrafe só se cumprimentará se para a impartición da formación existe algún requisito de homologación / autorización do centro por parte doutra administración competente.
2. Requisitos técnicos do contido virtual de aprendizaxe
Para garantir a calidade do proceso de aprendizaxe do alumnado, o contido virtual de aprendizaxe das especialidades formativas non dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade manterá unha estrutura e funcionalidade homoxénea, cumprindo os seguintes requisitos:


– Como mínimo, ser os establecidos no correspondente programa formativo que conste no ficheiro de especialidades formativas previsto no artigo 20.3 do Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo e estea asociado á especialidade formativa para a que se solicita inscrición.
– Estar referidos tanto aos coñecementos como ás destrezas prácticas e habilidades recollidas nos obxectivos de aprendizaxe dos citados programas formativos, de maneira que no seu conxunto permitan conseguir os resultados de aprendizaxe previstos.
– Organizarse a través de índices, mapas, táboas de contido, esquemas, epígrafes ou titulares de fácil discriminación e secuenciase pedagógicamente de tal maneira que permiten a súa comprensión e retención.
– Non ser meramente informativos, promovendo a súa aplicación práctica a través de actividades de aprendizaxe ( autoevaluables ou valoradas polo titor

  • formador) relevantes para a práctica profesional, que sirvan para verificar o progreso da aprendizaxe do alumnado, facer un seguimento das súas dificultades de aprendizaxe e prestarlle o apoio adecuado.

– Non ser exclusivamente textuais, incluíndo variados recursos (necesarios e relevantes), tanto estáticos como interactivos (imaxes, gráficos, audio, vídeo, animacións, ligazóns, simulacións, artigos, foro, chat, etc.). de forma periódica.
– Poder ser ampliados ou complementados mediante diferentes recursos adicionais aos que o alumnado poida acceder e consultar a vontade.
– Dar lugar a resumos ou sínteses e a glosarios que identifiquen e definan os termos ou vocábulos básicos, relevantes ou claves para a comprensión das aprendizaxes.
– Avaliar a súa adquisición durante ou á finalización da acción formativa a través de actividades de avaliación (exercicios, preguntas, traballos, problemas, casos, probas, etc.), que permitan medir o rendemento ou desempeño do alumnado.
4.3. Control por copeo. Escandallos.
4.4. Aplicación de métodos. Compoñentes de prezo. Métodos de fixación de prezos.
5. O CONTROL XERAL DA ACTIVIDADE DE BAR-CAFETERÍA.
5.1. Comparación e aplicación de sistemas e procesos de control da produción e o servizo no bar cafetería.
5.2. Análise sinxela da situación económico-financeira do bar-cafetería.
5.3. Diario de produción e peche de caixa.
5.4. Aplicación de métodos sinxelos para auditar os procesos de facturación, cobranza, peche diario da produción e liquidación de caixa no bar-cafetería.
5.5. Comparación e aplicación de sistemas de organización da información.
5.6. Normalización e formalización de documentación que se xera na actividade.
6. XESTIÓN E CONTROL COMERCIAL, INFORMÁTICO E DE CALIDADE EN RESTAURACIÓN.
6.1. Xestión comercial:
A estratexia de prezos.
6.2. As vendas. Posicionamento do bar-cafetería.
6.3. Accións de promoción e publicidade en bares-cafeterías.
6.4. Xestión e control de calidade:

Características peculiares.
6.5. Concepto de calidade por parte do cliente.
6.6. Programas, procedementos e instrumentos específicos.
6.7. Técnicas de autocontrol.
7. XESTIÓN DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN BAR-CAFETERÍA.
7.1. Aplicacións informáticas para o bar-cafetería:
Equipos e programas informáticos da xestión do
bar-cafetería.
7.2. Instalación e uso de aplicacións informáticas propias da xestión do bar-cafetería.
7.3. Bases de datos de clientes informatizadas. Manexo e uso.
7.4. Follas de cálculo. Manexo e uso.
8. INTERNET COMO FONTE DE INFORMACIÓN E VÍA DE COMERCIALIZACIÓN PARA A ACTIVIDADE
DO BAR-CAFETERÍA.
8.1. Introdución.
8.2. Historia. Internet en España.
8.3. Conceptos e definicións.
8.4. Como funciona Internet. Como conectarse.
8.5. Servizos da internet.
8.6. Correo electrónico.
8.7. Buscadores e portais.
8.8. Internet como provedor de alimentos e bebidas.
8.9. O mailing como técnica comercial