Entrevista a Paul Tran: O talento como a aprendizaxe permanente

Paul Tran Estrella Galicia

Compartir

Paul Tran: o talento como a combinación de factores: coñecementos, experiencias, competencias, actitudes, valores

Temos a ocasión de charlar con Paul Tran, director de recursos humanos de Hijos de Rivera, empresa representativa en Galicia coas súas marcas como Estrela Galicia, 1906 e Cabreiroá. Paul conta con máis de trinta anos de traxectoria nas áreas de recursos humanos, formación e desenvolvemento de grandes multinacionais como Inditex, onde estivo a desenvolver postos de responsabilidade en diferentes áreas durante dieciseis anos.

Paul tran copia
Paul Tran

Como foi tomar as rendas do departamento de recursos humanos dunha gran empresa familiar e centenaria como Hijos de Rivera?

Liderar a función de recursos humanos de Hijos de Rivera supuxo un cambio importante na miña carreira profesional. Pero ao chegar atopeime cuns cimentos moi sólidos baseados nuns valores moi arraigados na compañía. Tentei seguir coa tarefa xa iniciada e achegar un enfoque centrado en incrementar a función de recursos humanos como socio de negocio e manter ás persoas no centro de todas as nosas actividades.

Como é o seu día a día en Hijos de Rivera?

A estratexia de xestión de persoas en Hijos de Rivera divídese en catro roles : ser un socio estratéxico do negocio, ser facilitador do cambio, ser facilitador da contribución dos nosos colaboradores e ser un experto funcional. Por tanto, o meu tempo adóitase repartir entre este catro roles a través dos distintos órganos de goberno da compañía e nas interaccións continuas cos colaboradores da casa.

Que factores consideras fundamentais para recoñecer o talento?

Coñecer aos nosos colaboradores é clave para identificar o talento. O crecemento constante de Hijos de Rivera facilita o crecemento profesional de dúas maneiras : ofrece oportunidades de promoción e amplía os perímetros de actuación dos departamentos. Temos moitos compañeiros que poden crecer dentro da empresa e que cada día fan crecer á organización.
Creo que temos unha proposta de valor diferencial tanto para os nosos colaboradores que o viven en primeira persoa como para as persoas que se queren subir ao proxecto de Hijos de Rivera.

Como poderiamos difundir a importancia do talento entre a mocidade?

Entendo o talento como a combinación de moitos factores : coñecementos, experiencias, competencias, actitudes, valores? O talento foi desde sempre a clave de bóveda das empresas. As persoas e os equipos son os que fan que os proxectos funcionen e triunfen. Non exporía a importancia do talento desde un punto de vista xeracional senón desde un punto de vista de aprendizaxe permanente. Nunha contorna en constante evolución, cada vez máis complexo e cun alto grao de incerteza, todos debemos estar abertos a novas formas de traballar, de colaborar, a novas formas de facer as cousas de sempre pero doutra maneira.

Ademais de captar e recoñecer o talento, encargádesvos de realizar o seguimento dos empregados da compañía. Como é a experiencia de apostar e seleccionar a un profesional e despois realizar o seu seguimento? Que avaliades durante a súa iniciación na empresa?

Cada vez damos máis importancia ao encaixe cultural dos colaboradores co noso proxecto empresarial. Desde o inicio do proceso de selección e até o primeiro ano na empresa, avaliamos de maneira formal e informal cos responsables de departamento a integración cos equipos, a actitude, o interese polos proxectos que ten que asumir, a facilidade para adquirir os coñecementos necesarios?

Como ves o futuro das novas xeracións de cara ó desenvolvemento do talento e a formación de novos profesionais?

As novas xeracións dispoñen dun acceso case sen límites a un nivel de información e coñecementos sen precedentes na historia da humanidade. O que vexo é que resulta cada vez máis difícil elixir. Creo que o perigo está na multiplicación das solucións aparentemente fáciles para aprender ou das promesas dos resultados inmediatos. Se volvemos á definición anterior do talento, creo que o futuro das novas xeracións será máis brillante que o das xeracións anteriores.

“As novas xeracións dispoñen dun acceso case sen límites a un nivel de información e coñecementos sen precedentes na historia”

Poderán desenvolverse como persoas sen os límites que tiveron as xeracións anteriores : viaxar, coñecer outras culturas, acceder a información sobre calquera tema, desenvolver e cultivar as súas paixóns ou ser activamente partícipes do cambio. Poderán adquirir experiencias vitais que lles farán crecer como persoas. Unha vez incorporados ás empresas, traerán unha nova visión do mundo que á súa vez nos axudarán a facer mellores empresas.

A transformación dixital?Futuro ou presente? Que ferramentas utilizades no voso departamento para a captación de talento?

Levamos varios anos cun proceso de transformación dixital en Hijos de Rivera. Este proceso tamén afecta á función de recursos humanos e desde o 2015 reformulamos todos os nosos procesos para integrar a dixitalización : nómina, rexistro de presenza, selección, formación, etc.
A captación de talento foi un dos procesos que foi dixitalizado na súa totalidade aínda que nos seguen chegando CVs por correo e en formato papel.
Combinamos varias ferramentas para realizar de forma progresiva a evolución. Un primeiro paso foi dirixir aos candidatos a través das plataformas webs de Fillos de Rivera cara ao lugar onde podían atopar as vacantes. Logo desenvolver a plataforma de xestión interna de candidatos e vacantes. Este proceso culminará deica pouco coa integración co ERP de compañía que servirá de centro neurálxico da xestión de talento interno e externo.
Pero seguimos tamén coas formas tradicionais de captación. Talentia 2019 é un bo exemplo para nós para que as persoas entendan a actividade de Hijos de Rivera escondida detrás dos seus produtos. E non nos esquezamos dos nosos empregados que son unha das fontes principais de captación de talento xa que actúan todos como embaixadores das nosas marcas.

“Talentia 2019 é un bo exemplo para nós para que as persoas entendan a actividade de Fillos de Rivera escondida detrás dos seus produtos”.

¿Cómo ha sido tomar las riendas del departamento de recursos humanos de una gran empresa familiar y centenaria como Hijos de Rivera?

Liderar la función de recursos humanos de Hijos de Rivera supuso un cambio importante en mi carrera profesional. Pero al llegar me encontré con unos cimientos muy sólidos basados en unos valores muy arraigados en la compañía. Intenté seguir con la tarea ya iniciada y aportar un enfoque centrado en incrementar la función de recursos humanos como socio de negocio y mantener a las personas en el centro de todas nuestras actividades.

¿Cómo es su día a día en Hijos de Rivera?


La estrategia de gestión de personas en Hijos de Rivera se divide en cuatro roles : ser un socio estratégico del negocio, ser facilitador del cambio, ser facilitador de la contribución de nuestros colaboradores y ser un experto funcional. Por lo tanto, mi tiempo se suele repartir entre estos cuatro roles a través de los distintos órganos de gobierno de la compañía y en las interacciones continuas con los colaboradores de la casa.

¿Qué factores consideras fundamentales para reconocer el talento?

Conocer a nuestros colaboradores es clave para identificar el talento. El crecimiento constante de Hijos de Rivera facilita el crecimiento profesional de dos maneras : ofrece oportunidades de promoción y amplía los perímetros de actuación de los departamentos. Tenemos muchos compañeros que pueden crecer dentro de la empresa y que cada día hacen crecer a la organización.
Creo que tenemos una propuesta de valor diferencial tanto para nuestros colaboradores que lo viven en primera persona como para las personas que se quieren subir al proyecto de Hijos de Rivera.

¿Cómo podríamos difundir la importancia del talento entre la juventud?

Entiendo el talento como la combinación de muchos factores : conocimientos, experiencias, competencias, actitudes, valores… El talento ha sido desde siempre la clave de bóveda de las empresas. Las personas y los equipos son los que hacen que los proyectos funcionen y triunfen. No plantearía la importancia del talento desde un punto de vista generacional sino desde un punto de vista de aprendizaje permanente. En un entorno en constante evolución, cada vez más complejo y con un alto grado de incertidumbre, todos debemos estar abiertos a nuevas formas de trabajar, de colaborar, a nuevas formas de hacer las cosas de siempre pero de otra manera.

Además de captar y reconocer el talento, os encargáis de realizar el seguimiento de los empleados de la compañía. ¿Cómo es la experiencia de apostar y seleccionar a un profesional y después realizar su seguimiento? ¿Qué evaluáis durante su iniciación en la empresa?

Cada vez damos más importancia al encaje cultural de los colaboradores con nuestro proyecto empresarial. Desde el inicio del proceso de selección y hasta el primer año en la empresa, evaluamos de manera formal e informal con los responsables de departamento la integración con los equipos, la actitud, el interés por los proyectos que tiene que asumir, la facilidad para adquirir los conocimientos necesarios…

¿Cómo ves el futuro de las nuevas generaciones de cara al desarrollo del talento y la formación de nuevos profesionales?

Las nuevas generaciones disponen de un acceso casi sin límites a un nivel de información y conocimientos sin precedentes en la historia de la humanidad. Lo que veo es que resulta cada vez más difícil elegir. Creo que el peligro está en la multiplicación de las soluciones aparentemente fáciles para aprender o de las promesas de los resultados inmediatos. Si volvemos a la definición anterior del talento, creo que el futuro de las nuevas generaciones será más brillante que el de las generaciones anteriores.

“Las nuevas generaciones disponen de un acceso casi sin límites a un nivel de información y conocimientos sin precedentes en la historia”

Podrán desarrollarse como personas sin los límites que tuvieron las generaciones anteriores : viajar, conocer otras culturas, acceder a información sobre cualquier tema, desarrollar y cultivar sus pasiones o ser activamente partícipes del cambio. Podrán adquirir experiencias vitales que les harán crecer como personas. Una vez incorporados a las empresas, traerán una nueva visión del mundo que a su vez nos ayudarán a hacer mejores empresas.

La transformación digital…¿Futuro o presente? ¿Qué herramientas utilizáis en vuestro departamento para la captación de talento?

Llevamos varios años con un proceso de transformación digital en Hijos de Rivera. Este proceso también afecta a la función de recursos humanos y desde el 2015 hemos replanteado todos nuestros procesos para integrar la digitalización : nómina, registro de presencia, selección, formación, etc.
La captación de talento ha sido uno de los procesos que fue digitalizado en su totalidad aunque nos siguen llegando CVs por correo y en formato papel.
Hemos combinado varias herramientas para realizar de forma progresiva la evolución. Un primer paso fue dirigir a los candidatos a través de la plataformas webs de Hijos de Rivera hacia el lugar donde podían encontrar las vacantes. Luego desarrollar la plataforma de gestión interna de candidatos y vacantes. Este proceso culminará dentro de poco con la integración con el ERP de compañía que servirá de centro neurálgico de la gestión de talento interno y externo.
Pero seguimos también con las formas tradicionales de captación. Talentia 2019 es un buen ejemplo para nosotros para que las personas entiendan la actividad de Hijos de Rivera escondida detrás de sus productos. Y no nos olvidemos de nuestros empleados que son una de las fuentes principales de captación de talento ya que actúan todos como embajadores de nuestras marcas.

“Talentia 2019 es un buen ejemplo para nosotros para que las personas entiendan la actividad de Hijos de Rivera escondida detrás de sus productos”.